Określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.dzzsport.pl umożliwiającego Kupującym składanie Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie. 

Pobierz regulamin sklepu internetowego DzzSport.pl (PDF)

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Informacje prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Dla skorzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, a do składania ofert także aktywne konto e-mail.

§ 2 Definicje

1. Bon towarowy – informacja elektroniczna w postaci indywidualnego kodu, stanowiąca bon towarowy, oferowany w Sklepie.

2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Konto użytkownika – nieodpłatna, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem, funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.

4. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu.

6. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. 

7. Przedsiębiorca uprzywilejowany – każdy podmiot składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu.

8. Regulamin – niniejszy regulamin.

9. Sklep – sklep internetowy Dzz Sport prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.dzzsport.pl

10. Sprzedawca – Paweł Dzadz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Dzz Creative Paweł Dzadz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5222850948, REGON: 146780022, ul. Bogatyńska 6/1, 01-461 Warszawa.

11. Usługa – odpłatna usługa, szczegółowo opisana w Sklepie.

12. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.

§ 3 Dane kontaktowe

1. Adres pocztowy:  Dzz Creative Paweł Dzadz, ul. Bogatyńska 6/1, 01-461 Warszawa.

2. Adres e-mail: [email protected]

3. Telefon: +48 600 081 214

4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): 

MindPack – DZZ Sport ZWROT

ul. Katowicka 182a

41-500 Chorzów 

5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: 

Dzz Sport – REKLAMACJA 

ul. Bogatyńska 6/1

01-461 Warszawa

§ 4 Składanie zamówienia 

1. Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.

2. Kupujący może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta użytkownika lub z pominięciem założenia Konta użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu Zamówienia w Sklepie.

3. W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka w Sklepie, a także wybrać jego parametry – o ile ma to zastosowanie.

4. Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia towaru, sposób płatności za zamówienie oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia).

5. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia oraz zaakceptowaniu Regulaminu następuje złożenie Zamówienia.

6. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.

7. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego wiadomości e-mail o odpowiedniej treści informującej o przyjęciu Zamówienia do realizacji, na  adres e-mail podany w Koncie użytkownika lub w Zamówieniu, w przypadku gdy Kupujący takiego Konta nie posiada.

8. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

9. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.

10. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.

§ 5 Koszt zamówienia  

1. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT.

2. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru, koszt jego dostawy określony w odpowiedniej zakładce w Sklepie oraz podczas składania Zamówienia. Po wybraniu przez Kupującego towaru oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity koszt Zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.

§ 6 Płatności 

1. Kupujący za złożone Zamówienie może zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego: 

a. za pobraniem tj. w momencie dostarczenia do niego towaru, zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 24 1020 1055 0000 9102 0309 1360 

b. za pomocą karty płatniczej

Visa,

MasterCard,

Maestro,

c. za pośrednictwem internetowej platformy płatniczej PayU,

d. w ratach (PayU lub Santander) - pod warunkiem spełnienia przez Kupującego wymogów podmiotu udzielającego rat.

2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia

3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówione towary należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.

4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 7 Realizacja przyjętego zamówienia  

1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Towar dostarczany jest, w zależności od wyboru dokonanego przez Kupującego podczas składania Zamówienia, za pośrednictwem:

a. firm kurierskich;

b. Paczkomatów InPost;

c. Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych.

3. Szczegółowe informacje dotyczące dostawy znajdują się w odpowiedniej zakładce w Sklepie.

4. Termin wysłania towaru przez Sprzedawcę określony jest w opisie każdego z produktów w Sklepie.

5. Czas potrzebny na dostarczenie wysłanego towaru wynosi maksymalnie 72 godziny liczonych od dnia wysłania towaru.

6. Terminy wskazywane przez Sprzedawcę dotyczą Dni roboczych, zarówno przygotowanie towarów do wysłania jak i ich nadanie odbywa się w Dni robocze.

7. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia.

8. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za Zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji przyjętego Zamówienia po otrzymaniu za nie zapłaty.

§ 8  Odstąpienie od umowy 

1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. W przypadku, gdy na wyraźne żądanie Kupującego będącego Kupującym uprzywilejowanym Sprzedawca rozpoczął świadczenie odpłatnych Usług na rzecz tego Kupującego przed upływem terminu wskazanego w ust. 3 – Kupujący ponosi uzasadnione, poniesione przez Sprzedawcę, koszty tych Usług równe kwocie proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:

a. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru,

b. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

c. zawarcia umowy - w przypadku pozostałych umów.

4. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę korzystając z danych podanych w § 3 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

5. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu czy elektronicznego formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Sklepie jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Kupujący uprzywilejowany powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, 

a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: MindPack – DZZ Sport ZWROT, ul. Katowicka 182a, 41-500 Chorzów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

11. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, z zastrzeżeniem ust. 12

12. Sprzedawca może pokryć również bezpośrednie koszty zwrotu towaru po wcześniejszym kontakcie Kupującego uprzywilejowanego ze Sprzedawcą oraz ustaleniu możliwości zwrotu towaru na koszt Sprzedawcy. 

13. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. W przypadku korzystania ze zwracanego towaru w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, obniżenie wartości zostanie wycenione indywidualnie, na podstawie stopnia zużycia produktu.

15. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

16. Jeżeli Kupujący uprzywilejowany złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.

§ 9  Brak prawa odstąpienia od umowy 

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

e. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

f. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10  Reklamacje 

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmie uregulowaną przez Ustawę o prawach konsumenta.

2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Ustawę o prawach konsumenta:

a. żądać usunięcia wady, 

b. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

c. w przypadku wady istotnej, jeżeli nie będzie możliwe jej usunięcie – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

d. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

3. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje ograniczona do dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

4. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja producenta, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

5. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Dzz Creative Paweł Dzadz, ul. Bogatyńska 6/1, 01-461 Warszawa.

6. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Kupującego uprzywilejowanego na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar na następujący adres pocztowy: 

DzzSport – REKLAMACJA

ul. Bogatyńska 6/1

01-461 Warszawa

7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą na adres e-mail: [email protected]

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 30 dni.

§ 11  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. 

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. 

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

§ 12  Dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcą – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: 

- umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

- prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym: 

a. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep; 

c. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:  

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania,

c. usunięcia,

d. ograniczenia przetwarzania, 

e. żądania przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo: 

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 3 Regulaminu.

7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). 

§ 13  Postanowienia końcowe 

1. Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi zawierana w oparciu o Regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego Zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde Zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

3. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.

4. Bon towarowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).

5. Bon towarowy w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, ani elektroniczną kartą płatniczą.

6. Ważność Bonu towarowego wynosi 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy.

7. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

8. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Pliki do pobrania: 

Regulamin sklepu internetowego DzzSport.pl (PDF)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (PDF)

Ustawienia plików cookie